Algemene voorwaarden

1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 
 A - www.texttasy.com: de onderneming handelend onder de naam Dreamcurve B.V., kantoorhoudende te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81942869;
 B - gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website;
 C - overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de gebruiker en www.texttasy.com;
 D - dienst: de dienst waarvan de gebruiker via de website gebruik kan maken;
 E - website: de website www.texttasy.com waarop de gebruiker tegen betaling een sms-bericht kan versturen.
 

2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor iedere overeenkomst tussen www.texttasy.com en de gebruiker waarop www.texttasy.com deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 
 

3. Contactgegevens 3.1. Er kan ten alle tijden contact opgenomen worden via het 
contactformulier. www.texttasy.com streeft ernaar om binnen 48 uur te reageren. Desgewenst kan er op afspraak afgesproken worden op kantoor: Philitelaan 57, 5617 AK te Eindhoven.
 

4. Gebruik van de dienst 4.1 De overeenkomst komt tot stand door gebruik van de dienst door de gebruiker.

 4.2 Indien de gebruiker jonger is dan 18 jaar, dan dient de gebruiker toestemming van zijn ouders of van zijn voogd te hebben om gebruik te maken van de dienst.
 4.3 De gebruiker stelt zijn eigen SMS tekst op. De gebruiker vult een telefoonnummer als ontvanger in en een afzender. Op de volgende stap kan de gebruiker de ingevoerde gegevens controleren, en een betaalmethode kiezen.
 4.4 Nadat de betaling voor het sms-bericht is voltooid, wordt het sms-bericht naar de ontvanger verstuurd en komt de gebruiker op een pagina waarop de afleverstatus van de SMS te volgen is.
 4.5 De ontvanger kan niet antwoorden op het SMS bericht als er geen telefoonnummer is ingevoerd. 
 4.6 www.texttasy.com kan niet garanderen dat een sms-bericht aankomt. Sms-berichten kunnen door oorzaken die buiten haar macht liggen niet aankomen. Indien de gebruiker kan aantonen dat een sms-bericht niet is aangekomen, dan wordt de gebruiker naar redelijkheid gecompenseerd.
 

5. Herroepingsrecht 5.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat direct na de totstandkoming van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de gebruiker geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

6. Tarieven 6.1 Alle genoemde tarieven voor de dienst zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 6.2 www.texttasy.com is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
 

7. Verplichtingen van de gebruiker 7.1 De gebruiker zal geen handelingen met gebruikmaking van de dienst verrichten die:

 A - in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het versturen van discriminerende, beledigende, bedreigende, fishing-achtige of racistische sms-berichten, spam, of het versturen van veel sms-berichten naar een zelfde persoon (stalken);
 B - in strijd zijn met de goede zeden;
 C - de rechten van derden schenden;
 D - (seksueel) intimiderend of ethisch onverantwoord zijn.
 7.2 www.texttasy.com is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook welke voortkomt uit het gebruik van deze dienst. Bij misbruik wordt op rechtsgeldig verzoek van de autoriteiten alle data van verzender en betaler overgedragen.
 7.3 Door het geven van een opdracht tot het versturen van een sms-bericht, verklaart de gebruiker dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij www.texttasy.com voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit het versturen van het sms-bericht voortvloeiende.
 

8. Klachten 8.1 Klachten over de website kunnen worden gemeld bij www.texttasy.com via het 
contactformulier
8.2 Klachten worden door www.texttasy.com binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 

9. Betaling 9.1 Voor gebruikmaking van de dienst kan de gebruiker op de volgende wijzen betalen:

 - iDEAL
 - Paypal
 - Creditcard
 

10. Verantwoordelijkheid voor links op de website 10.1 De website kan links bevatten naar andere websites dan www.texttasy.com, kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. www.texttasy.com kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten 11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij www.texttasy.com.

 

12. Aansprakelijkheid 12.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

 12.2 www.texttasy.com streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. www.texttasy.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker lijdt, doordat de dienst niet beschikbaar is.
 12.3 www.texttasy.com kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. www.texttasy.com zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. www.texttasy.com is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
 12.4 www.texttasy.com staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
 12.5 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het sms-bericht die hij via de website verstuurt.
 12.6 De gebruiker vrijwaart www.texttasy.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de website door de gebruiker schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.
 12.7 www.texttasy.com is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van gebruik van de dienst.
 12.8 Indien www.texttasy.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat www.texttasy.com voor het versturen van een sms-bericht aan de gebruiker in rekening heeft gebracht in de afgelopen 12 maanden.
 12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van www.texttasy.com of haar ondergeschikten.
 

13. Geheimhouding 13.1 www.texttasy.com en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Artikel 7.2 is een nadrukkelijke uitzondering op dit artikel.

 

14. Telefoonnummers 14.1 De ingevulde telefoonnummers op de website worden niet aan derden verstrekt en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 

15. Beveiliging en internet 15.1 www.texttasy.com zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar www.texttasy.com kan ter zake geen garantie geven.

 

16. Overige 16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 16.2 www.texttasy.com en de gebruiker zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 16.3 Op elke overeenkomst tussen www.texttasy.com en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 16.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van www.texttasy.com is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat www.texttasy.com zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 Verstuur nu een anoniem SMS bericht